Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie

projekStavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou. Obsah a rozsah projektu rieši § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z. (k § 58 zákona).

Tento projekt obsahuje predovšetkým:

 1. Sprievodnú a súhrnnú technickú správu – popisujúcu charakter územia, architektonicé a stavebno-technické riešenie stavby, základnú koncepciu stavby a popis HSV a PSV prác..
 2. Situáciu stavby – udávajúcu polohu stavby vzhľadom na okolie (susedné parcely, komunikácie…) a polohu navrhovaných prípojok inž. sietí, prípadne iné potrebné skutočnosti
 3. Architektúru – zahŕňajúcu všetky výkresy potrebné na vydanie stavebného povolenia, a to hlavne pôdorys základov, pôdorysy jednotlivých podlaží, pôdorys strechy, rez a pohľady
 4. Projekty jednotlivých profesii – zdravotechnika (vodovod, kanalizácia), elektroinštalácia, vykurovanie, plynofikácia, požiarna ochrana…

Čo neobsahuje projekt pre stavebné povolenie?

 • projekt na napojenie na inžinierske siete
 • výpis spotreby materiálov
 • výpis spotreby energií
 • kompletný výpis prác a materiálov

 

Realizačný projekt

Kvalitný realizačný projekt obsahuje podrobne rozpracované všetky časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy výmer a podrobný rozpočet stavby, čo významne znižuje priestor na nesprávnu realizáciu a na fakturáciu jednoznačných prác navyše dodávateľom stavby.

Realizačný projekt obsahuje:

 • sprievodná a súhrnná technická správa
 • Koordinačná situácia stavby
 • Výkresová dokumentácia jednotlivých častí stavby
 • Stavebné detaily
 • Projekt organizácie výstavby
 • Dokumentácia jednotlivých profesií
 • Výkazvýmer (množstvá materiálov, výrobkov a prác)

Comments are closed