Robotický murár Hadrián

4Po ro­bo­tic­kom ku­chá­ro­vi, chi­rur­go­vi či zá­chra­ná­ro­vi sa ob­ja­vil ro­bot-mu­rár, kto­rý do­ká­že pos­ta­viť dom za neu­ve­ri­teľ­ne krát­ky čas – za dva dni. Zos­tro­jil ho aus­trál­sky in­ži­nier Marc Pi­vac. Ro­bo­ta po­me­no­val Ha­drián pod­ľa rím­ske­ho ci­sá­ra, kto­rý dal pos­ta­viť Ha­driá­nov val vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

čítaj viac na: http://www.itnews.sk

Comments are closed