Zastavovacia štúdia

Zastavovacia štúdia:

Mnohokrát sa stane, že stavebník má pozemok väčšieho rozsahu, a mohol by ho rozdeliť na viac pozemkov, alebo stavebník chce vytvoriť pozemky pre výstavbu RD. Tie sa však nachádzajú mimo zastavané územie, a stavebný úrad požaduje spracovanie zastavovacej štúdie, aby mohol schváliť výstavbu Rodinných domov. Zastavovacia štúdia musí obsahovať situáciu – širšie vzťahy v mierke 1 : 1000, situáciu pozemkov s navrhovaným členením na nové pozemky, vyznačiť prístup na pozemky, a taktiež navrhované trasovanie vonkajších inžinierskych sietí- vodovod, alt. studňa, kanalizácia alt. žumpa alt. domová ČOV, plyn telekomunikačné siete, verejná elektrická sieť a to všetko aj s prípojkami do budúcich navrhovaných objektov.

Zabezpečíme Vám kompletné spracovanie zastavovacej štúdie, prerokovanie s dotknutými stranami, vrátane zaslania žiadostí a získania vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a správcov sietí – SSE a.s., SPP a.s., Vodárenská spoločnosť, Telekom a.s., ORANGE a.s., Energotel a.s., správcovia komunikácií a vodných tokov, Obvodný úrad životného prostredia – 4 odbory, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, HaZZ zbor, Odbor civilnej obrany, súhlas príslušnej obce, alebo mesta, a.i.

Na základe schválenia zastavovacej štúdia sa spracujú geometrické plány na rozčlenenie pozemkov. Podklady pre geodeta zabezpečíme.

Comments are closed