Stavebné povolenie

Stavebné povolenie:

Procesu stavebného povolenia predchádzajú úkony popísané v bode 2. – 3. , ale je veľa prípadov, kde stavebník má pozemok pripravený na výstavbu a je možno rovno vybaviť stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu.

K tomu aby ste mohli požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, je potrebné predložiť kompletný projekt pre stavebné povolenie, v ktorom sa priamo rieši Váš vysnívaný dom. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí obsahovať nasledovné časti:

 • Stavebná časť – architektúra
 • Statika stavebných konštrukcií
 • Zdravotechnika – vnútorná voda a kanalizácia
 • Vykurovanie
 • Projektová energetická hospodárnosť budov
 • Odberné plynové zariadenie – vnútorná plynoinštalácia
 • Vnútorná elektroinštalácia, Bleskozvod, alt. elektrické vykurovanie
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb
 • STL. Prípojka + RaOMZ plynu
 • Elektrická NN prípojka
 • Vodovodná a kanalizačná prípojka

Všetky časti projektu nie sú potrebné pre všetky domy. Pri stretnutí s architektom Vám navrhneme optimálny rozsah PD pre Váš dom. Treba si uvedomiť, že dom je ako jeden ucelený súbor, ktorý perfektne funguje, ak fungujú perfektne jeho časti v náväznosti na ostatné. Preto mi spracujeme celý projekt bez toho , aby ste sami museli zháňať projektantov profesií a tak ako sa nastaví režim domu v projektovej fáze, je potrebné ho dodržať aj pri realizácií, a vtedy budete spokojný s celkovým výsledkom. Architekt Vás povedie krok za krokom, až k samotnému záveru a konečnému návrhu Vášho vysnívaného domu,  v priamej spolupráci s projektantmi profesií.  Naše vizualizačné stvárnenie domu pred výstavbou Vám skoro realisticky predstaví konečný dom.   

Comments are closed