Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Inžinierska činnosť a stavebný dozor:

K vydaniu stavebného povolenia, ale aj územného konania a kolaudácií stavby,  je potrebné získať určité vyjadrenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy a nechať si u správcov sietí schváliť projekty jednotlivých prípojok. Nakoľko dochádza k častému križovaniu existujúcich sietí a v predmetnom území sa nachádzajú aj ďalšie siete, je potrebné PD predložiť na schválenie všetkým správcom sietí, aj keď niektorú neriešime, a požiadať oznámenie o existencií ich sietí v území. Tak sa vyhnete problémom pri poškodení, najmä pri výkopových prácach, kde správca siete vytýči priamo v teréne trasu vedenia.  Tieto siete musí obsahovať komplexná situácia osadenia objektu rodinného domu s prípojkami, ktorá je súčasťou stavebnej časti PD. Nakoľko inštitúcie sú rozptýlené vo viacerých mestách, a vo viacerých budovách, a každá požaduje iný rozsah dokumentácie, je časovo táto agenda veľmi náročná, a mnohokrát požaduje aj odborné vedomosti. Preto pre urýchlenie tejto agendy, ale aj pre odbremenenie stavebníka ponúkame kompletnú inžiniersku činnosť, s úplným zabezpečením tejto agendy, alt. spoluprácu pri časti vybavovania.

Podrobné podmienky spolupráce, ako aj rozsah potrebný pre vydanie  potrebného povolenia dohodneme s Vami pri osobnom stretnutí.

Súčasťou spolupráce so stavebníkom je aj autorský dozor v dohodnutom rozsahu, a stavebný dozor na našich projektoch, alebo stavebný dozor, v prípade, že vám realizujeme RD inej projekčnej kancelárie. Popri to, že budeme kontrolovať dodržanie projektu, správnu inštaláciu sietí, hlavne to, aby ste za svoje peniaze dostali všetko, čo ste si objednali

Comments are closed