Územné konanie

Územné konanie:

Ak v územnom pláne obce nie je zapracované využitie územia, na ktorom sa predpokladá výstavba rodinných domov, alebo sa mení pôvodný návrh využitia, je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie Rozhodnutia o využití územia –   územného rozhodnutia. Príslušnú projektovú dokumentáciu Vám spracujeme v rozsahu potrebnom pre tento účel, vrátane prerokovanie s dotknutými stranami, vrátane zaslania žiadostí a získania vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a správcov sietí – SSE a.s., SPP a.s., Vodárenská spoločnosť, Telekom a.s., ORANGE a.s., Energotel a.s., správcovia komunikácií a vodných tokov, Obvodný úrad životného prostredia – 4 odbory, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, HaZZ zbor, Odbor civilnej obrany, súhlas príslušnej obce, alebo mesta, a.i.

Územné rozhodnutie je podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ako aj vyňatie pôdy z PPF, bez ktorého nie je možné vydať stavebné povolenie.

Všetky potrebné tlačivá, formuláre a žiadosti nájdete u nás, alebo na stránkach jednotlivých dotknutých inštitúcií.

Comments are closed