Kolaudácia stavby

Kolaudácia stavby:

Po úspešnom vybudovaní domu nastáva fáza kolaudácie stavby, s ktorou Vám tiež radi pomôžeme. Už počas výstavby sa budú zhromažďovať podklady potrebné ku kolaudácií stavby – tlakové skúšky, revízne správy, certifikáty k zabudovaným materiálom a iné. Budova sa kolauduje vtedy, ak nič nebráni jej užívaniu, t.j. úplne hotová, alebo s určitými nedorobkami, ktoré tak isto nebránia užívaniu stavby. Podrobne Vám problematiku vysvetlíme pri osobnom stretnutí. Vo všeobecnosti ku kolaudácií stavby potrebujete:

  • Geometrický plán skutočného prevedenia stavby.
  • Revízne správy elektro, plyn, bleskozvod, komíny.
  • Tlakové skúšky vodovodného potrubia, kanalizácie, plynu.
  • Doklad o pripojení na vodovod a kanalizáciu od správcu siete.
  • Certifikáty použitých materiálov.
  • Odovzdávací protokol s dodávateľom.
  • Protokol o skúške vodotesnosti žumpy.
  • Žiadosť o kolaudáciu stavby so zaplatením poplatku na stavebnom úrade – obec, alebo mesto.
  • Kópiu právoplatného stavebného povolenia.
  • Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, kde sa zakreslia prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie.

Comments are closed