Projekcia

Projekcia

Michalek_ARCH_160x240.inddProjektová kancelária ARCH Projekt bola založená v roku v r. 2000 v Púchove. Hlavnou činnosťou sú realizácie projektovej dokumentácie vo všetkých úrovniach – novostavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb. „Ročne spracujeme niekoľko desiatok projektov rodinných domov a stavieb rôznych veľkostí. Všetky projekty sú spracovávané formou generálneho projektanta, prípadne s výkonom inžinierskej činnosti, alebo aj s výkonom stavebného manažmentu realizácie stavby,“ hovorí Ing. Arch. Emil Michálek. Všetky projekty domov ARCH Projekt, bez ohľadu na úžitkovú plochu, sú funkčné, pohodlné a jednoduché na realizáciu. Ponúkajú všetko – od komplexných projektových služieb, cez inžiniersku činnosť, až po stavebné povolenie a počas stavby autorský, prípadne stavebný dozor. Všetky kroky projektantov smerujú k tomu, aby zákaz-ník získal projekt, ktorý bude spĺňať jeho požiadavky. „Pred samotným spracovaním projektu sa niekoľkokrát stretneme a vytvoríme štúdiu objektu, o ktorý by mal zákazník záujem. Zároveň sa mu snažíme od-poručiť, resp. usmerniť ho pri osadzovaní projektu v súlade so stavebným zákonom, až potom nastupuje samotná projekčná činnosť,“ pokračuje Ing. Arch. Emil Michálek. Spolupráca so zákazníkom je samozrejmá i pri spracovávaní projektu. „Projekt niekoľko-krát spolu konzultujeme a až keď je zákazník spokojný s dispozičným a architektonickým riešením, tak pokračujeme v procese spracovania tým, že sa zadávajú podklady všetkým profesistom. Vieme všetko spracovať tak, že stavebníkovi odovzdáme kompletnú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia, ktoré odovzdá na stavebný úrad a môže začať s realizáciou stavby. V spolupráci s partnerskými firmami vieme aj ponúknuť pozemok, prípadne usmerniť pri výbere dodávateľa stavby. Rozšírili sme našu čin-nosť o pomoc pri finančnom krytí stavieb,“ dopĺňa. Pomoc zákazníkom ponúka-jú aj pri vybavovaní stavebného povolenia. „Keďže proces sta-vebného konania a územného konania je veľmi zložitý, roz-hodli sme sa, že ho stavební-kom uľahčíme a všetko zabez-pečíme tak, aby mohli pristúpiť k samotnej realizácii. V rámci procesu stavebného povolenia, okrem toho, že spracujeme projekty pre územné i stavebné konanie, pomáhame staveb-níkom vybaviť všetku legisla-tívu, ktorá je spojená s týmto procesom. V prípade záujmu nasleduje stavebný dozor a po ukončení realizácie môžeme pripraviť aj všetky podklady k vybaveniu kolaudácie,“ dodá-va konateľ projektovej kance-lárie ARCH Projekt.

»» Hotové projekty
»»Inžinierska činnosť

Comments are closed