Právne služby

Print

Právne služby a právne poradenstvo

 

OBCHODNÉ PRÁVO

 • zakladanie, správa a likvidácia obchodných spoločností,
 • vyhotovovanie spoločenských zmlúv a zakladateľských listín a ich zmeny,
 • príprava návrhov na zápis do obchodného registra,
 • vyhotovovanie zmlúv podľa Obchodného zákonníka – kúpnych, komisionárskych, mandátnych, o dielo,
 • právne zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov,
 • vyhotovovanie žalôb, návrhov na vydanie platobných rozkazov,
 • zmenkových platobných rozkazov,
 • návrhy exekúcií,  konkurzné návrhy, návrhy na vyrovnanie.

OBČIANSKE PRÁVO

 • zastupovanie pred súdmi všetkých stupňov,
 •  vyhotovovanie zmlúv darovacích a kúpnych,
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • prevody nehnuteľností, rozvodové konanie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • náhrady škôd v dôsledku ublíženia na zdraví, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia

RODINNÉ PRÁVO

 • úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu a na čas po rozvode
 • zastupovanie v konaní o zvýšenie a zníženie výživného
 • zastupovanie v konaní o zapretie otcovstva
 • zastupovanie v konaní o zverení dieťaťa do riadnej osobnej starostlivosti
 • zastupovanie v konaní o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti

 

PRÁVO   CENNÝCH   PAPIEROV

 • zmenky, šeky, akcie, dlhopisy, pohľadávky

PRACOVNÉ PRÁVO

 • vznik a zánik pracovného pomeru, ako aj práv a povinnosti vzniknutých počas pracovného pomeru

JUDr. Alena VIRDZEKOVÁ
Právne služby, zmluvy, reality
Moravská 4312, 020 01 Púchov

Tel.: 0905 591 901, 042/46 33 048
E-mail: virdzekova@advokatpuchov.sk
Web: www.pureality.sk

Comments are closed